LEGAL

Privacyverklaring

LEGAL

Privacyverklaring

Dit is de website van Kemps & Vanstraelen BV met zetel te 2812 Muizen (Mechelen), Leuvensesteenweg 574 met ondernemingsnummer 0825.342.316. Kemps & Vanstraelen BV is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke.

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen evenwel op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wanneer u contact met ons opneemt, telefonisch of via het contactformulier op onze website of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, verwerken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en verder enkel de persoonsgegevens die u met ons wil delen.

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de medewerkers en advocaten van het kantoor. Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan derden en gebruiken de informatie enkel om u te adviseren, u te informeren, uw belangen te verdedigen of in het kader van ons klanten-of leveranciersbeheer (in dit laatste geval beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang van kemps & Vanstraelen BV).

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze deontologische of wettelijke verplichtingen o.a:

• Facturatiegegevens worden 10 jaar bewaard
• Bij een schriftelijk advies wordt de informatie 5 jaar bewaard
• Indien we u enkel mondeling adviseren, wordt de informatie niet bewaard.

Indien u beslist met ons verder samen te werken, zullen wij echter meer persoonsgegevens van u verwerken. U ontvangt dan van ons een privacyverklaring waarin dit uitgebreid wordt toegelicht.

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan [email protected], met kopie van uw identiteitskaart. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat één van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).