LEGAL

Algemene voorwaarden

LEGAL

Algemene voorwaarden

1. Diensten

1.1. Algemene voorwaarden van diensten

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn deze Algemene voorwaarden van Diensten (hierna ‘Algemene voorwaarden’) van toepassing op elke opdracht die door de Cliënt aan de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN BV (hierna ‘KEMPS & VANSTRAELEN’) wordt toevertrouwd en door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN is aanvaard, onverminderd de eventuele bijzondere voorwaarden die naargelang het geval werden overeengekomen met de Cliënt.

Deze Algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. Elk verzoek tot gebruikmaking van onze diensten door de Cliënt, nadat hij in kennis is gesteld van de Algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.

1.2. Omvang van de diensten

De algemene doelstelling van de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN is de uitoefening van het beroep van advocaat in België. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN wijst alle verantwoordelijkheid af voor het verstrekken van adviezen die onderworpen zijn aan het buitenlands recht of die verband houden met niet-juridische aspecten.

Het mag als begrepen en aanvaard worden beschouwd dat de door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN verleende diensten zowel adviezen als aanbevelingen kunnen omvatten, maar dat alle beslissingen die worden genomen in het kader van de uitvoering van voormelde adviezen en/of aanbevelingen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Cliënt vallen. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN heeft, bij de verlening van de hierboven vermelde diensten, het recht om zich te baseren op alle door de Cliënt verstrekte feitelijke verklaringen en documenten, alsmede op alle beslissingen en goedkeuringen van laatstgenoemde.

1.3. Begunstigde van de diensten

Alle door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN verleende diensten zijn uitsluitend ten behoeve van de cliënt van de Advocaat. Er kan enkel worden verwezen naar de diensten in het kader van het specifieke dossier waarvoor ze zijn verstrekt. Onze adviezen mogen niet worden gebruikt door derden en wij aanvaarden ten opzichte van hen geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in gevallen waarin wij daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Erelonen en onkosten

Tenzij door de partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden onze erelonen in rekening gebracht op basis van het toepasselijke uurtarief van de betrokken dossierbehandelaar(s). Deze uurtarieven zijn beschikbaar op aanvraag en kunnen worden aangepast.

Alle erelonen zijn exclusief kosten en uitgaven, welke afzonderlijk worden gefactureerd. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN brengt een kantoorkost in rekening voor interne kantoorkosten (bv. dactylografiekosten, kopiekosten en telecommunicatiekosten).

Verder factureert de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN alle externe uitgaven en kosten met betrekking tot de geleverde diensten. De Cliënt gaat ermee akkoord de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN te vergoeden voor alle gebruikelijke uitgaven en kosten die door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN in alle redelijkheid voor rekening van de Cliënt zijn gemaakt of die anderszins verband houden met onze diensten. Deze kunnen onder meer externe vertaalkosten, deurwaarderskosten, griffierechten, zegelrechten en registratierechten omvatten. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN brengt verplaatsingskosten en reiskosten in rekening bij de Cliënt, alsmede verblijfskosten, transactiekosten (inclusief bankkosten), koerierskosten, externe kopieer-, documentproductie- en andere gelijkaardige noodzakelijk door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN gemaakte kosten bij derde-dienstverleners in verband met onze diensten.

De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN factureert in euro. De facturen van de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN zijn betaalbaar in euro, per bankoverschrijving, onmiddellijk na ontvangst tenzij een andere vervaldag is opgenomen. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN aanvaardt geen betalingen in contanten.

Behoudens in het geval van BTW-vrijstelling, wordt BTW ten belope van eenentwintig percent (21%) aangerekend op al onze erelonen (incl. uitgaven en kosten). Onze facturen zijn betaalbaar zonder enige inhouding of fiscale aftrek. Indien u wettelijk verplicht bent tot enige inhouding of aftrek van belastingen, dient u het factuurbedrag te verhogen zodat wij, na de inhouding of aftrek, het nettobedrag van de aan ons verschuldigde factuur ontvangen.

Voor ondernemingen worden de facturen vanaf de vervaldag vermeerderd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand en een aanvullende schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag.

Voor consumenten wordt bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, een aanmaning verzonden om de factuur te voldoen binnen 14 kalenderdagen, via brief of email. De termijn van 14 dagen neemt aanvang op de derde dag na verzending van de herinnering respectievelijk één dag na verzending wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verstuurd.

Bij niet-betaling van de factuur na 14 dagen door consumenten, is de consument een verwijlinterest verschuldigd die gelijk is aan de interest bedoeld in artikel 5 tweede lid van de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlintrest zal een aanvang nemen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste aanmaning werd verzonden aan de cliënt. Bovendien zal de cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan:

  • 20 euro als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigd saldo tussen 150,01 en 500 euro is
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Elk beding dat strijdig is met de bepalingen van boek XIX van het Wetboek van Economisch recht (WER) “Schulden van de consument” zal niet leiden tot de nietigheid van het beding maar zal worden geïnterpreteerd volgens de bepalingen van voornoemd boek XIX.

Eventuele opmerkingen op de facturen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden. Kemps & Vanstraelen is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming zou komen, kan u terecht bij de Orde van Advocaten van de balie provincie Antwerpen (Keizerstraat 20 te 2800 Mechelen).

3. Gelden van cliënten en derden

Gelden die de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN ontvangt van de Cliënt of van derden en die moeten worden bewaard in zijn/hun naam, zullen door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN op een derdenrekening worden geplaatst bij een financiële instelling van onze keuze. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid jegens wie dan ook voor kredietproblemen of andere handelingen of tekortkomingen van de betrokken financiële instelling of van enige andere financiële instelling die betrokken is bij de overschrijving van de gelden.

4. Informatie: bekendmaking en vertrouwelijkheid

Voor zover de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN in het kader van een dossier in het bezit is van gevoelige of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Cliënt, zal de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN deze informatie niet bekend maken aan derden zonder de toestemming van de Cliënt, met uitzondering van

(a) wat vereist is overeenkomstig de wet, een verordening, een gerechtelijke of administratieve procedure, geldende beroepsnormen, of in het kader van een geschil tussen de partijen, of
(b) in het geval dergelijke informatie

  • (i) anderszins toch openbaar zou worden gemaakt (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gegevens die worden ingediend bij overheidsinstanties en toegankelijk zijn voor het publiek),
  • (ii) door de Cliënt bekend wordt gemaakt aan een derde zonder te zijn onderworpen aan de in de voorgaande punten vermelde beperkingen,
  • (iii) op vrijwillige basis beschikbaar wordt gesteld aan de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN door een externe bron en die volgens de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN openbaar kan worden gemaakt zonder haar verplichtingen jegens de Cliënt te schenden,
  • (iv) ter kennis van de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN is gekomen voorafgaand aan de mededeling ervan door de Cliënt en op geen enkele wijze afbreuk doet aan de geheimhoudingsplicht tegenover deze laatste, of
  • (v) door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN werd opgebouwd onafhankelijk van enige openbaarmaking door de Cliënt aan de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN.

4.1. Disclaimer met betrekking tot e-mailcommunicatie

E-mailberichten en alle aangehechte bijlagen zijn bedoeld voor het exclusieve gebruik door de genoemde geadresseerden en kunnen vertrouwelijke, persoonlijke of door het beroepsgeheim of anderszins beschermde informatie bevatten. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, mag u het bericht (of een deel van de inhoud en/of de bijlagen) niet gebruiken, kopiëren, openbaar maken, distribueren of verspreiden, of enige actie ondernemen op basis van dit bericht. Mocht u per vergissing een bericht ontvangen hebben, gelieve dan de afzender hiervan per kerende in kennis te stellen en het origineel en alle kopieën uit uw systeem te verwijderen.

Hoewel alle redelijke voorzorgen worden genomen om te verzekeren dat uitgaande e-mailberichten virusvrij zijn, kan niet worden gegarandeerd dat deze berichten geen gebreken of fouten bevatten aangezien e-mailberichten onderschept of gewijzigd kunnen worden, verloren kunnen gaan of geïnfecteerd kunnen zijn. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mailberichten of aangehechte bijlagen. Wij adviseren derhalve e-mailberichten en bijlagen vóór gebruik te controleren op de aanwezigheid van virussen.

4.2. Naleving van de deontologische regels

Wij beoefenen een gereglementeerd beroep dat onderworpen is aan de deontologische codes opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) en de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen (www.balieAntwerpen.be), zoals toepasselijk op de betrokken advoca(a)t(en). Bijkomende informatie met betrekking tot de deontologische regels waaraan onze beroepsuitoefening is onderworpen, kan worden bekomen bij bovenstaande organisaties en op de voornoemde websites.

4.3. Voorkoming van witwaspraktijken en terrorismefinanciering

De advocaat komt tegemoet aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de identificatie van de Cliënt of zijn lasthebber. Zij verbinden zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken die de vaststelling van hun identiteit mogelijk maken en geven de advocaat toestemming om er kopieën van te maken. De verplichtingen van de advocaat en de Cliënt vloeien meer bepaald voort uit de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dergelijk geval, heeft de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN formeel bewijs nodig van de identiteit van haar Cliënt, zijn vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigden. Daartoe kan de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. Verder dienen wij ook het doel en de aard van onze zakelijke relatie met u te bepalen. Indien de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN niet in staat is om het bewijs van de identiteit van haar cliënten, van hun vertegenwoordigers en/of hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen, of als de cliënten de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN niet voorzien van een dergelijk bewijsstuk, is het mogelijk dat de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN niet in staat is om voor de Cliënt op te treden of desgevallend haar optreden voor de Cliënt dient stop te zetten.

Wanneer de aard van het dossier (de Cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen zoals de aankoop of verkoop van onroerend goed of bedrijven; het beheer van waardepapieren of andere activa toebehorend aan de Cliënt of zijn lasthebber; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren of tussenkomsten in naam en voor rekening van de Cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed) of wanneer de specifieke situaties waarin voornoemde wet van 18 september 2017 voorziet (land van herkomst, identificatieproblemen, ongebruikelijke relatie tussen de Cliënt en de advocaat of de aard van de verrichtingen, rechtspersoon of daarmee gelijkgesteld) de advocaat verplichten tot een verhoogde waakzaamheid, verbindt de Cliënt zich ertoe antwoord te geven op alle vragen die de advocaat toelaten om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in verband met de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wanneer de advocaat de Cliënt bijstaat in zijn verdediging voor rechterlijke instanties of hem juridisch advies verleent (bepalen van de rechtspositie van de Cliënt), is hij strikt gebonden aan het beroepsgeheim.
De wet verplicht de advocaat ertoe de stafhouder onmiddellijk op de hoogte te brengen van feiten waarvan hij (buiten zijn opdracht als raadsman of juridisch adviseur om) kennis heeft genomen en waarvan hij vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Indien hij dit nodig acht zal de stafhouder, met inachtneming van het beroepsgeheim, deze melding van een vermoeden doorgeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Het is mogelijk dat de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN haar werk in het dossier in kwestie moet stopzetten. Het is de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN niet toegestaan om de Cliënt over de opstelling van een dergelijke rapportering in te lichten. De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de eventuele gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

5. Opschorting of beëindiging van de samenwerking

Tenzij ze vroegtijdig wordt beëindigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, neemt een opdracht een einde bij voltooiing door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN van de hierboven beschreven diensten.

De Cliënt kan op elk ogenblik een einde stellen aan de samenwerking met de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN.

De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN van haar kant, kan haar verrichtingen voor rekening van de Cliënt stopzetten mits inachtneming van een redelijke opzegtermijn, indien:

  • De Cliënt geen passende instructies geeft;
  • De Cliënt niet de medewerking biedt die de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN redelijkerwijs van hem mag verwachten;
  • Het voortzetten van de verrichtingen door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN moeilijk uitvoerbaar, onethisch of in strijd met de wet is;
  • De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN geconfronteerd wordt met een belangenconflict;
  • De Cliënt de facturen of de aanvragen tot voorschotten van de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn.

Ingeval de opdracht wordt beëindigd, moet de Cliënt alle bedragen betalen die hij verschuldigd is voor het werk dat werd verricht tot de datum waarop de opdracht werd stopgezet.

In geval van niet-betaling van een factuur kan Kemps & Vanstraelen van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn toekomstige werkzaamheden opschorten. In geval van niet-betaling of niet tijdige betaling van een factuur zijn alle andere eventuele facturen ook van rechtswege opeisbaar.

6. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot de dekking en het plafond van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en is te raadplegen via het secretariaat van de OVB, onder meer voor wat betreft de landen waarin dekking is verleend en de bedragen van dekking. De verzekeraar in eerste rang is MS Amlin Insurance SE (Koning Albert II laan 37 te 1030 Brussel).

7. Medewerking

De Cliënt zal, zonder enige beperking, de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN alle noodzakelijke ondersteuning bieden voor de uitvoering van de hierboven genoemde diensten door de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN redelijke toegang tot de gegevens, de informatiebronnen en het personeel van de Cliënt te verlenen. De Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie die door zijn personeel en agenten bij de Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

8. Overmacht

De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die te wijten zijn aan omstandigheden of oorzaken welke aan haar redelijke controle ontsnappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de handelingen, nalatigheden of weigeringen van de Cliënt om mee te werken in het kader van de uitvoering van de opdracht (met inbegrip van maar niet beperkt tot de entiteiten of de personeelsleden die onder zijn controle staan, zijn managers, bestuurders, werknemers, overige personeelsleden en agenten).

De Advocaat van KEMPS & VANSTRAELEN kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, nalatigheden of het verzuim om samen te werken door derden, of voor de gevolgen van brand, het verlies van gegevens door hacking, phishing, een cyberaanval of enige andere oorzaak, een toevallige gebeurtenis, een staking of intern conflict, oorlog of een andere vorm van geweld, of als gevolg van een wet, verordening of verplichting van een overheidsinstantie of nationale autoriteit.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – splitsbaarheid

Deze Algemene voorwaarden, gebeurlijke verbintenisbrieven of bijzondere voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden op grond van een rechterlijk beslissing als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal de niet-afdwingbaarheid van deze bepaling de geldigheid van de andere bepalingen onverlet laten, maar zal deze bepaling worden gewijzigd voor zover nodig om de uitvoering ervan mogelijk te maken en worden behouden voor zover de partijen dit in onderlinge overeenstemming wensen.

Bij nietigheid van één van de bovenstaande bepalingen, blijven de anderen geldig.

Elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot facturen, tot de uitvoering of het einde van de opdracht, of in verband met onderhavige Algemene Voorwaarden, zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen (België) of het Vredegerecht van het kanton Mechelen. Dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf te geven – gebruik te maken van de mogelijkheden zoals voorzien in de artikelen 54 e.v. van de Codes Balie Provincie Antwerpen nl. verzoening, bemiddeling of taxat